Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής στον Λίβανο

H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στον Λίβανο με συνολική συμβατική αμοιβή 1.952.235,50 €.

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής θα κατασκευαστεί στην περιοχή Baalbek και θα έχει χωρητικότητα 1.000.000 m3.