Αντίστροφη Όσμωση για Παραγωγή Πόσιμου Νερού

Περιγραφή τεχνολογίας :

Η επεξεργασία υφάλμυρου ή θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης αποτελεί την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για την απομάκρυνση διαλυτών ουσιών και τη μείωση αγωγιμότητας στο νερό.

Τα συστήματα αφαλάτωσης συνήθως περιλαμβάνουν μία μονάδα προκατεργασίας για την προστασία των μεμβρανών όσμωσης. Η μονάδα αυτή περιλαμβάνει την προφίλτρανση σε πιεστικά φίλτρα άμμου και στη συνέχεια σε φίτλρα φυσιγγίων καθώς και την ρύθμιση του pH αλλά και την χρήση αντικαθαλατωτικού για την προστασία των μεμβρανών.

Μετά την προφίλτρανση, το προς κατεργασία νερό, οδηγείται με πίεση στις μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αντλιών υψηλής πίεσης λειτουργίας περί τα 70-80 bar. Ανάλογα με την προέλευση του «ακάθαρτου» νερού (επιφανειακά ύδατα, γεώτρηση, θαλασσινό νερό κλπ.) η διέλευση από μεμβράνες αντίστορφης όσμωσης μπορεί να επαναληφθεί σε μεμβράνες δεύτερου ή και τρίτου περάσματος προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα του προϊόντος. Έτσι επιτυγχάνεται τελικά η συγκράτηση ρύπων ακόμα και σε ποσοστό που φτάνει το 99,5%-99,8%.

Πλεονεκτήματα:

 • Συμπαγές, ευέλικτο σύστημα
 • Προκατασκευασμένο, άμεση εγκατάσταση με ελάχιστες εργασίες πεδίου
 • Αποδοτική επεξεργασία με υψηλή ποιότητα προϊόντος
 • Μικρές απαιτήσεις σε έκταση
 • Αυτόνομη – αυτόματη λειτουργία

ReverseOsmosis_02

Case Study:

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία για 3 έτη, μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.

Συνοπτικά, η μονάδα της αφαλάτωσης Πάφου αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 600m, διατομής Φ800, από HDPE, για την ανάληψη του θαλασσινού νερού
 • Φίλτρο Johnson στο άκρο του υποθαλάσσιου αγωγού, σε βάθος περίπου -10 μέτρων, για την κατακράτηση ευμεγεθών σωματιδίων. Το φίλτρο είναι αυτοκαθαριζόμενο με εμφύσηση αέρα και διαθέτει σύστημα απολύμανσης με χλώριο
 • Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, θεμελιωμένο με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους, με 7 αντλίες συνολικής δυναμικότητας 4.200m3 ωριαίως
 • Σύστημα διύλισης 12 φίλτρα άμμου κατακράτησης σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 20 μm
 • Δεύτερο σύστημα διύλισης με 10 φίλτρα φυσιγγίων κατακράτησης σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 5 μm με δυνατότητα προσθήκης κροκιδωτικού και απολυμαντικού μέσου εφόσον απαιτηθεί
 • Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδων αντίστροφης όσμωσης
 • 7 συστοιχίες μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 5.000 m3/ημέρα εκάστη
 • 7 αντλίες υψηλής πίεσης (>62 ατμόσφαιρες), μία για κάθε συστοιχία
 • 7 συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ERI. (ένα για κάθε συστοιχία μεμβράνών)
 • 3 συστοιχίες μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης second pass για παραπέρα απομάκρυνση Βορίου
 • Συστήματα προσθήκης αερίου CO2 , υδρασβέστου και καυστικής σόδας ώστε να διορθωθεί η οξύτητα και να αυξηθεί η σκληρότητά του προϊόντος
 • Σύστημα προσθήκης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου
 • Άντλιοστάσιο καθαρού νερού με 7 αντλίες δυναμικότητας 250 m3 ωριαίως εκάστη
 • Αγωγός πιέσεως μήκους 5.000 μέτρων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), διατομής Φ600, για την μεταφορά του παραγόμενου νερού
 • Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης άλμης μήκους 1000 μέτρων, διατομής Φ600 με κατάλληλο σύστημα διαχυτήρων για την διάθεση της άλμης
 • Αγωγοί πιέσεως διακίνησης νερού εντός της εγκατάστασης από ανοξείδωτο χάλυβα διαφόρων διατομών
 • Συστήματα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας νερού – on line μετρητές pH, αγωγιμότητας και υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, ανά 4 ώρες πραγματοποιούνται αναλύσεις στο εργαστήριο της εγκατάστασης των παραμέτρων της θολότητας, χρώματος, αγωγιμότητας, pH ενώ ημερησίως το νερό αναλύεται και ως προς το βόριο, την ολική σκληρότητα, την αλκαλικότητα, το ασβέστιο, την οσμή και τη γεύση, και τα ολικά διαλυμένα στερεά

Το έργο σε αριθμούς:

Συμβατική αμοιβή

36.039.735 €

Εισερχόμενο ρεύμα

Θαλασσινό νερό

Παραγωγή εγκατάστασης

35.000 m3/day πόσιμου νερού

Γήπεδο εγκατάστασης

20 στρέμματα