Προκατασκευασμένες δεξαμενές μεβρανών

Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν αποτελεί εφαρμογή της μεθόδου βιοαντιδραστήρων μεμβρανών με τη βοήθεια προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών, εντός των οποίων βυθίζονται οι μεμβράνες διήθησης.

Οι προκατασκευασμένες δεξαμενές μεμβρανών, αποτελούν το ολοκληρωμένο τμήμα διαχωρισμού της βιομάζας στα συστήματα M.B.R., ενσωματώνοντας όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την αποδοτική λειτουργία της μονάδας.

Αποτελείται από μεταλλικές προκατασκευασμένες δεξαμενές με βυθισμένες στο εσωτερικό τους τις μεμβράνες διήθησης και εγκατεστημένο το σύστημα σωληνώσεων (διηθημένου υγρού, ιλύος, αέρα, κλπ.) ενώ παράλληλα φέρουν τις κατάλληλες αναμονές για την επιτόπου σύνδεσή τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό (αντλίες, φυσητήρες κλπ) αλλά και τις λοιπές μονάδες του έργου (βιολογικές δεξαμενές, επεξεργασία ιλύος κλπ.).

Τα συστήματα έχουν αρθρωτή δομή επιτρέποντας το συνδυασμό περισσότερων μονάδων για τη δημιουργία του κατάλληλου μοντέλου με την απαραίτητη δυναμικότητα.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος:

  • Πρότυπο, προ-σχεδιασμένο σύστημα
  • Αρθρωτή δομή που κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο το σχεδιασμό κάθε εγκατάστασης
  • Εύκολα επεκτάσιμες εγκαταστάσεις (με την προσθήκη επιπλέον μονάδων)
  • Σημαντική μείωση εργασιών πεδίου => ελαχιστοποίηση χρόνου αποπεράτωσης των έργων
MBRunit

Εφαρμογές:

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εγκαθιστά προκατασκευασμένες δεξαμενές μεμβρανών για συστήματα M.B.R. σε :

  • Κατασκευές νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων (βιομηχανικά, στραγγίδια Χ.Υ.Τ.Α. κλπ.) με πολύ μικρές διαθέσιμες εκτάσεις και ταυτόχρονα υψηλές απαιτήσεις απόδοσης.
  • Επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με περιορισμένη έκταση και απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εκροής
  • Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με βελτίωση της ποιότητας εκροής
  • Επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με μικρούς χρόνους παράδοσης και ελάχιστες εργασίες πεδίου.