Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής στον Λίβανο

H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στον Λίβανο με συνολική συμβατική αμοιβή 1.952.235,50 €.

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής θα κατασκευαστεί στην περιοχή Baalbek και θα έχει χωρητικότητα 1.000.000 m3.


Ανακύκλωση και κομποστοποίηση απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου

Στις 16/3/2017 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο “Μίσθωση κινητού εξοπλισμού και διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου” και συνολική συμβατική αμοιβή 196.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ως άμεση και προσωρινή λύση για την επεξεργασία με ανακύκλωση και κομποστοποίηση 4.000 τόνων απορριμμάτων και η λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού.


Λειτουργία και συντήρηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Σερρών

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την HELLAS EDIL Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Σερρών.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 3.282.000 €.


Λειτουργία και συντήρηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κιλκίς

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την HELLAS EDIL Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κιλκίς.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 2.368.830 €.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» Αρ. ΓΕΜΗ 8978901000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00μ.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 67, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: περισσότερα…


Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ περισσότερα…


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ περισσότερα…Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Παλαιστίνη

Η κοινοπραξία MACC- MESOGEOS S.A. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή Sofa στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7,780,000 €.


Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση εργασιών)

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για το έργο «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.415.929,44 €