Αιωρούμενο βιοφίλμ με μεμβράνες | M.B.M.R.

Περιγραφή τεχνολογίας:

Η νέα τεχνολογία αποτελεί συνδυασμό δύο άλλων (M.B.B.R. και M.B.R.) με τον κύριο όγκο των απαιτούμενων μικροοργανισμών να αναπτύσσεται επάνω στους ειδικούς βιοφορείς με τη μορφή βιοφίλμ (όπως στην περίπτωση M.B.B.R.) ενώ το αποσχιζόμενο, πλεονάζον βιολογικό φιλμ συσσωματώνεται σε φλόκους σε δεξαμενή αερισμού πριν την κατακράτησή τους από πορώδεις μεμβράνες (όπως στην περίπτωση των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών).

Οι βιοφορείς κατακρατούνται εντός των βιοαντιδραστήρων με τη βοήθεια ειδικών εσχαρών ενώ η τελευταία ζώνη πριν την ζώνη μεμβρανών (διαχωρισμός ανάμικτου υγρού) αποτελεί την ζώνη συσσωμάτωσης των αποσπώμενων νιφάδων από το βιοφίλμ προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες κροκίδες και να συγκρατηθούν από τις μεμβράνες κατάντη.

Βασικές παράμετροι σχεδιασμού – λειτουργίας :

M.B.B.R.M.B.M.R.
τυπικές συγκεντρώσεις βιομάζας στους βιοαντιδραστήρες0,25-0,5 kg/m31,5 – 3,0 kg/m3
τυπικές τιμές ογκομετρικού δείκτη ιλύος (SVI)50ml/gr
τυπική τιμή μέγιστης υδραυλικής φόρτισης επιφανείας δεξαμενών καθίζησης1,8m/hr
διατήρηση βιομάζας εντός του βιοαντιδραστήραμε τη βοήθεια των βιοφορέων (χωρίς απαίτηση ανακυκλοφορίας)με τη βοήθεια των βιοφορέων (χωρίς απαίτηση ανακυκλοφορίας)

Πλεονεκτήματα:

 • Σημαντική μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος
 • Περίσσεια ιλύος με πολύ μεγαλύτερο δείκτη καθιζησιμότητας
 • Μικρότερες απαιτήσεις σε έκταση
 • Μειωμένη ποσότητα ιλύος προς τελική διάθεση => μείωση λειτουργικού κόστους
 • Εξάλειψη προβλημάτων καθιζησιμότητας και ανύψωσης ιλύος (sludge bulking).
 • Δεν απαιτείται ανακυκλοφορία ιλύος => μείωση και επενδυτικού και λειτουργικού κόστους
 • Σταθερά ανώτερη ποιότητα εκροής, αντίστοιχη τριτοβάθμιας επεξεργασίας
 • Μερική απολύμανση, λόγω της κατακράτησης παθογόνων μικροοργανισμών από τις μεμβράνες

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εφαρμόζει τη μέθοδο M.B.Β.R. σε :

 • Κατασκευές νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με μειωμένη διαθέσιμη έκταση και απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εκροής
 • Επεκτάσεις υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με περιορισμένη έκταση και απαιτήσεις υψηλής ποιότητας εκροής

Case study

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Πρόσφατη εφαρμογή της μεθόδου από την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Σημάντρων του Δήμου Νέας Προποντίδος, νομού Χαλκιδικής, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας 4.500 ι.κ.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

 • Compact συγκρότημα προεπεξεργασίας
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας βιολογικής βαθμίδας
 • Τέσσερα ανεξάρτητα compact συγκροτήματα βιολογικής επεξεργασίας τύπου M.B.ΜB.R.
 • Χλωρίωση – αποχλωρίωση εκροής και τελική διάθεση σε ρέμα και προς άρδευση – επαναχρησιμοποίηση

Το έργο σε αριθμούς :

Συμβατική αμοιβή2.805.679,86 συμπ. ΦΠΑ
Εισερχόμενα απόβληταΑστικά λύματα
Δυναμικότητα εγκατάστασης4.500 ι.κ.
Παροχή σχεδιασμού1.170 m3/day
Εισερχόμενο οργανικό φορτίο270 kg BOD/day
230,8 mg/l
Ποιότητα εκροήςBOD = 10 mg/l
TSS = 2 mg/l
TN = 10 mg/l
Παραγόμενη περίσσεια ιλύος110 tn SS/year