Ταυτότητα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ιδρύθηκε το 2000 από τους Διονύσιο Γεωργόπουλο Χημικό Μηχανικό, Γεώργιο Αλέγρα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Αγγελική Κάτσιου Πολιτικό Μηχανικό. Κατά την διάρκεια της 20χρονης ζωής της, σχεδίασε, κατασκεύασε  και λειτούργησε  πάνω από 100 έργα προστασίας περιβάλλοντος . Περισσότερες από 40 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων,  πάνω από 30 ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, 10 διυλιστήρια νερού, πολλές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, αποκαταστάσεις ρυπασμένων εδαφών αλλά και δεκάδες χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  μπαίνοντας στο 21ο χρόνο της ζωής της, προσαρμόζει το  επιχειρηματικό της μοντέλο   στο κάλεσμα της  βιώσιμης  διαχείρισης των φυσικών πόρων.   Συνεχίζοντας να πρωτοπορεί στον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων  προστασίας περιβάλλοντος,  τοποθετεί στο κέντρο των δραστηριοτήτων της την ανακύκλωση υλικών,  την εξοικονόμηση και ανάκτηση ενέργειας,  την επαναχρησιμοποίηση νερού.

Αυτό δεν είναι μια απλή αναπροσαρμογή.  στις δραστηριότητες της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.  Είναι  αναβάθμιση του οράματος και των στόχων μας. Μένουμε  πάντοτε στο τρίγωνο νερό – απόβλητα – ενέργεια .  Εστιάζουμε  στην βιώσιμη διαχείριση  των φυσικών πόρων,  με την συναρπαστική προσπάθεια να συμβάλλουμε στην πρόσβαση σε καθαρό νερό από  όλους,  να  δίνουμε  στα υλικά μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ζωή,   να προστατεύουμε το οικοσύστημα, να εξοικονομούμε  ή να ανακτάμε ενέργεια από τα απόβλητα.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ σήμερα δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Σχεδιασμός ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων σχεδίων και προγραμμάτων στους τομείς της διαχείρισης φυσικών πόρων και της κυκλικής οικονομίας.
  • Συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ για παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων και παραγωγή ή εξοικονόμηση ενέργειας
  • Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης δικτύων καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, στερεών και υγρών αποβλήτων και παραγωγής ενέργειας
  • Σχεδιασμός  και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων καθώς  και δικτύων κοινής ωφέλειας.
  • Παραγωγή προκατασκευασμένων συστημάτων (compact) επεξεργασίας νερού και  αποβλήτων.

Σταθμοί στην Εξέλιξη του Ομίλου

2000

Ίδρυση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

2000

2002

Κατάταξη της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 4η τάξη του Ελληνικού Μητρώου Κατασκευαστών Έργων Δημοσίου (ΜΕΕΠ)

2002

2004

Συγκρότηση Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών

2004

2005

Αναβάθμιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 5η τάξη ΜΕΕΠ

2005

2006

Ανάπτυξη του τμήματος παραγωγής προκατασκευασμένων-compact συστημάτων

2006

2007

Ίδρυση του τμήματος λειτουργίας και συντήρησης περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων

2007

2008

Αναβάθμιση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην 6η τάξη ΜΕΕΠ

2008

2009

Ίδρυση της MESOGEOS WATER Α.Ε.

Ίδρυση της MESOGEOS WATER CYPRUS Ltd

Πρώτη σύμβαση παραχώρησης: μονάδα αφαλάτωσης στη Πάφο της Κύπρου

2009

2010

Είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ του Ομίλου Λασκαρίδη και της Eurobank

2010

2012

Συμμετοχή της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ σε διαγωνισμούς έργων ΣΔΙΤ για την διαχείριση στερεών απορριμμάτων

2012

2014

Ανάπτυξη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ” στα Μέγαρα Αττικής

Πρώτη σύμβαση για την ΜΕΣΟΓΕΙΟ στο Αζερμπαϊτζάν: “Κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων και κατασκευή νέων κυττάρων ταφής απορριμμάτων του Μπακού”

2014

2015

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ αποκτά το 51% της MES-ENERGY, μιας εταιρείας εξειδικευμένης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας

2015

2016-17

Αναδιάρθρωση του ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: πώληση των θυγατρικών της που ασκούσαν επικαλυπτόμενες δραστηριότητες με την μητρική – αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο – αναδιοργάνωση οργανογράμματος και ανάδειξη νέων στελεχών.

2016-17

2018

Νέες συμβάσεις με σημαντικούς φορείς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Συμβάσεις σε Λίβανο και Παλαιστίνη. Ιδρυση υποκαταστήματος σε Λίβανο.

2018

2019

Υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ για την χρηματοδότηση, μελέτη κατασκευή και 25ετή εκμετάλλευση της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων Ηλείας.

2019

Από το 2008 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εδρεύει σε ιδιόκτητο κτήριο γραφείων 3.000 τμ επί της οδού Αιόλου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Λίβανο.