Πρόσκληση Τακτικής γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 67, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
  3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017.
  4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ από 01.01.2017.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί κάθε θέματος που ήθελε προταθεί.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία είτε να αποδείξουν με οποιοδήποτε τρόπο την μετοχική τους ιδιότητα και δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στην ΓΣ καθώς και καταθέσουν επίσης τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2017

Κατεβάστε την πρόσκληση