Λειτουργία και Συντήρηση Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου

Στις 8/8/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 739.536,00 €.


Υπηρεσίες Επέκτασης-Λειτουργίας-Συντήρησης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

Στις 26/7/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τίτλο «Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα οκτώ(48) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 21.212.367,52 €


Πρόσκληση Τακτικής γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ. περισσότερα…


Πρόσκληση Τακτικής γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. περισσότερα…


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Μεσόγειος Α.Ε

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00μμ  περισσότερα…


Η λύση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στα στραγγίδια (TRUE ZLD) με μηδενική παραγωγή υγρών

Η Μεσόγειος Α.Ε. συνεργάζεται με τον εξειδικευμένο Καναδέζικο οίκο SaltworksTM στην διαχείριση της παραγόμενης άλμης αντίστροφων οσμώσεων και εξατμιστών από την επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ και προσφέρει μια πραγματικά «μηδενικής υγρής απόρριψης» (true Zero Liquid Discharge – ZLD) λύση.

Η τεχνική μας πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του καινοτόμου Κρυσταλλοποιητή “Saltmaker”, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με άλμη εξατμιστή, άλμη αντίστροφης όσμωσης ή ακόμη και με ανεπεξέργαστο στράγγισμα και (αναλόγως με την αντίστοιχη τροφοδοσία του) να παράξει πολύ συμπυκνωμένη άλμη ή και στερεό αδρανές προϊόν κατάλληλο για διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. αστικών αποβλήτων (Class II Landfill).

Ο Κρυσταλλοποιητής βασίζεται στην αρχή της εξάτμισης τεσσάρων σταδίων προκειμένου να ανακυκλώνεται η απορριπτόμενη θερμότητα εξατμίσεως φτάνοντας έτσι σε συντριπτικά χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις συγκρινόμενο με τυπικούς εξατμιστές (σε περίπτωση χρήσης βιοαερίου, οι απαιτήσεις σε αέριο είναι ίσες με το ¼ των αντίστοιχων των εξατμιστών). Τα τρία πρώτα στάδια είναι απολύτως κλειστά (χωρίς καμία αέρια εκπομπή) ενώ το τέταρτο στάδιο χρησιμοποιείται ως «πύργος ψύξης» (και αυτό είναι κλειστό για μηδενικές αέριες εκπομπές).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του Κρυσταλλοποιητή συνοψίζονται στα εξής:

  • Δεν απαιτεί προ-επεξεργασία και μπορεί να δεχθεί ακόμα και ανεπεξέργαστο στράγγισμα
  • Απουσία όλων των προβλημάτων των συμβατικών εξατμιστών, όπως:
    • Scaling: αφού δεν πραγματοποιείται εξάτμιση σε καυτούς σωλήνες, δεν υπάρχουν επικαθίσεις λόγω βρασμού
    • Κατασκευή με επίστρωση αντικολλητικού – αντιδιαβρωτικού τζελ υαλονήματος (fiberglass gel coated)
    • Απουσία οργανικών εμφράξεων: υψηλός ρυθμός ανακυκλοφορίας, χαμηλή θερμοκρασία και αυτοκαθαριζόμενη λειτουργία
  • Συντηρησιμότητα: ενσωματωμένοι αυτόματοι κύκλοι καθαρισμού, απουσία πιεστικών δοχείων και γενικά περιορισμένων χώρων, πλήρως αποσπώμενα τμήματα (modules)
  • Αυτοματοποίηση λειτουργίας : έξυπνος αυτόματος κύκλος έναρξης/σταματήματος/καθαρισμού

SaltMaker Evaporator


Πρόσκληση Έκτακτης γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Μάϊου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄΄ περισσότερα…


Πρόσκληση Έκτακτης γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης  Εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11/01/2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09.00  στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στο δήμο της  Αθήνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: περισσότερα…


Πρόσκληση Έκτακτης γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αιόλου 67 στο δήμο της Αθήνας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: περισσότερα…


Δεματοποίηση απορριμμάτων Δ. Ήλιδας

Την δεματοποίηση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων του Δήμου Ήλιδας ανέλαβε η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Η προσωρινή αποθήκευση θα γίνεται μέχρι την θέση σε λειτουργία του ΧΥΤΥ Ηλείας, που επίσης κατασκευάζει η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση θα γίνει μέσα στο 2016