Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ περισσότερα…


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ περισσότερα…Πρόσκληση Τακτικής γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ. περισσότερα…


Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Παλαιστίνη

Η κοινοπραξία MACC- MESOGEOS S.A. αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην περιοχή Sofa στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7,780,000 €.


Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (ολοκλήρωση εργασιών)

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για το έργο «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.415.929,44 €


Προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης για την επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦοΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ η οποία περιλαμβάνει την προμήθεια αυτόνομης, κινητής μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, η μπορεί να επεξεργάζεται 200m3/day. Επιπλέον, στην σύμβαση περιλαμβάνεται και η λειτουργία και συντήρηση για ένα (1) χρόνο της προμηθευόμενης μονάδας.
Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 988.000 €.


Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης Νομού Ηλείας

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ  για την προμήθεια και λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Συμβατικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αποτελεί η επεξεργασία 73.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) – 2έτη λειτουργίας περίπου –σε Κινητή μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης ΜΟ.Μ.Α.Κ. που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα προμηθεύσει και τον απαραίτητο κύριο εξοπλισμό καθώς και η διάθεση του υπολείμματος στον παρακείμενο ΧΥΤΥ.

Η αμοιβή του αναδόχου για  την παροχή υπηρεσιών της οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησης   της   Κινητής   Μονάδα   ΜηχανικήςΑνακύκλωσης και Κομποστοποίησης καθώς επίσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Νομού Ηλείας θα είναι ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 3.616.000 € 


Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Μεσόγειος Α.Ε

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00μμ  περισσότερα…


Η λύση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στα στραγγίδια (TRUE ZLD) με μηδενική παραγωγή υγρών

Η Μεσόγειος Α.Ε. συνεργάζεται με τον εξειδικευμένο Καναδέζικο οίκο SaltworksTM στην διαχείριση της παραγόμενης άλμης αντίστροφων οσμώσεων και εξατμιστών από την επεξεργασία στραγγισμάτων ΧΥΤΑ και προσφέρει μια πραγματικά «μηδενικής υγρής απόρριψης» (true Zero Liquid Discharge – ZLD) λύση.

Η τεχνική μας πρόταση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του καινοτόμου Κρυσταλλοποιητή “Saltmaker”, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με άλμη εξατμιστή, άλμη αντίστροφης όσμωσης ή ακόμη και με ανεπεξέργαστο στράγγισμα και (αναλόγως με την αντίστοιχη τροφοδοσία του) να παράξει πολύ συμπυκνωμένη άλμη ή και στερεό αδρανές προϊόν κατάλληλο για διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. αστικών αποβλήτων (Class II Landfill).

Ο Κρυσταλλοποιητής βασίζεται στην αρχή της εξάτμισης τεσσάρων σταδίων προκειμένου να ανακυκλώνεται η απορριπτόμενη θερμότητα εξατμίσεως φτάνοντας έτσι σε συντριπτικά χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις συγκρινόμενο με τυπικούς εξατμιστές (σε περίπτωση χρήσης βιοαερίου, οι απαιτήσεις σε αέριο είναι ίσες με το ¼ των αντίστοιχων των εξατμιστών). Τα τρία πρώτα στάδια είναι απολύτως κλειστά (χωρίς καμία αέρια εκπομπή) ενώ το τέταρτο στάδιο χρησιμοποιείται ως «πύργος ψύξης» (και αυτό είναι κλειστό για μηδενικές αέριες εκπομπές).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του Κρυσταλλοποιητή συνοψίζονται στα εξής:

  • Δεν απαιτεί προ-επεξεργασία και μπορεί να δεχθεί ακόμα και ανεπεξέργαστο στράγγισμα
  • Απουσία όλων των προβλημάτων των συμβατικών εξατμιστών, όπως:
    • Scaling: αφού δεν πραγματοποιείται εξάτμιση σε καυτούς σωλήνες, δεν υπάρχουν επικαθίσεις λόγω βρασμού
    • Κατασκευή με επίστρωση αντικολλητικού – αντιδιαβρωτικού τζελ υαλονήματος (fiberglass gel coated)
    • Απουσία οργανικών εμφράξεων: υψηλός ρυθμός ανακυκλοφορίας, χαμηλή θερμοκρασία και αυτοκαθαριζόμενη λειτουργία
  • Συντηρησιμότητα: ενσωματωμένοι αυτόματοι κύκλοι καθαρισμού, απουσία πιεστικών δοχείων και γενικά περιορισμένων χώρων, πλήρως αποσπώμενα τμήματα (modules)
  • Αυτοματοποίηση λειτουργίας : έξυπνος αυτόματος κύκλος έναρξης/σταματήματος/καθαρισμού

SaltMaker Evaporator