Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών στα Δίκτυα Ύδρευσης και Ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών στα Εσωτερικά Δίκτυα των Τ.Δ. του Δήμου Ν. Προποντίδας – Φάση Α

Έργο
Εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεμετρίας και Αυτοματισμών στα Δίκτυα Ύδρευσης και Ηλεκτρονικό Σύστημα Εντοπισμού και Ελέγχου Διαρροών στα Εσωτερικά Δίκτυα των Τ.Δ. του Δήμου Ν. Προποντίδας – Φάση Α
Ανάθεση
Δήμος Ν. Προποντίδας
Ανάδοχος
Μεσόγειος Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.822.155,20 € με Φ.Π.Α.
Διάρκεια
19/06/2020 – 19/06/2022

Αντικείμενο της σύμβασης

Η σύμβαση αφορά τον σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και 12μηνη δοκιμαστική λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και αυτοματισμών για τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου. Ενδεικτικά το εγκατεστημένο σύστημα περιλαμβάνει:

  • Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος
  • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών (ΤΣ), τοπικών σταθμών Δεξαμενών(ΤΣΔ), τοπικών σταθμών Ελέγχου Πίεσης(ΤΣΕΠ) και τοπικών σταθμών Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης(ΤΣΕΡΠ).
  • Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης που περιλαμβάνει :
  1. Ολοκληρωμένο λογισμικό τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) με τη διάταξη των τοπικών σταθμών εξωτερικού δικτύου
  2. Ολοκληρωμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης.
  3. Ολοκληρωμένο λογισμικό επιτήρησης και ελέγχου πίεσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
  4. Ολοκληρωμένο λογισμικό απεικόνισης και διαχείρισης ενέργειας
  5. Ολοκληρωμένο λογισμικό δυναμικής ενοποίησης και διαχείρισης ύδρευσης / αποχέτευσης για μητροπολιτικά δίκτυα