Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία: ISO 45001:2018
  • Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών:  ISO 27001:2013
  • Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς: ISO 37001:2016
  • Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής συνέχειας:  ISO 22301:2019
  • Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας:  ISO 39001:2012
  • Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης:  ISO 50001:2018