Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία: Πρότυπο OHSAS 18001:2007
  • Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών: Πρότυπο EN ISO 27001:2013
  • Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς: Πρότυπο ISO 37001:2016