Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία κατέχει τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ISO 9001:2015
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία: Πρότυπο OHSAS 18001:2007

tuv2018