Κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης

Αναθέτουσα Αρχή

Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Χρηματοδότηση

ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»-ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός

18.930.079 €

Διάρκεια

02/2019

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης, με δυναμικότητα 38.855 τν/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και 5.971 τν/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο.

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα αποτελείται από τρία στάδια την μηχανική επεξεργασία, την βιολογική επεξεργασία και την ραφιναρία, από όπου παράγονται:

  • Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα)
  • Υλικό τύπου κόμποστ κατάλληλο για εδαφική χρήση
  • Ηλεκτρική ενέργεια

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει την μεγιστοποίηση της ανάκτησης προϊόντων.

Ειδικά για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης, η οποία:

  • Πραγματοποιείται σε κλειστούς αντιδραστήρες
  • Παράγει βιοαέριο, το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
  • Παράγει υλικό κατάλληλο για χρήση ως κόμποστ

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων για την μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αξιοποίησης των πόρων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 

Ρεύμα αποβλήτων

Σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα

Ποσότητα αποβλήτων

44.826 tn / έτος

Τελική μάζα αποβλήτων που διατίθεται προς ταφή σε σχέση με τη συνολική εισερχόμενη μάζα ΑΣΑ

40%

Ποσοστό βιοαποικοδομίσιμων αποβλήτων που εκτρέπεται σε σχέση με την εισερχόμενη μάζα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων

65%

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

426 kWh περίπου

Ποσοστό ανακυκλώσιμων προϊόντων από ΑΣΑ σε σχέση με τη συνολική εισερχόμενη μάζα ΑΣΑ

12,5%