Κατασκευή & λειτουργία μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης

Ανάθεση
Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Χρηματοδότηση
ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»-ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δυναμικότητα
38.855 τν/έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων
5.971 τν/έτος προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα
1.195 τν/έτος πράσινα απόβλητα
Προϋπολογισμός
18.930.079 €
Διάρκεια
02/2019

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης και της μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο.

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα αποτελείται από τρία στάδια την μηχανική επεξεργασία, την βιολογική επεξεργασία και την ραφιναρία, από όπου παράγονται:

  • Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα)
  • Υλικό τύπου κόμποστ κατάλληλο για εδαφική χρήση
  • Ηλεκτρική ενέργεια

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπει την μεγιστοποίηση της ανάκτησης προϊόντων.

Ειδικά για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης, η οποία:

  • Πραγματοποιείται σε κλειστούς αντιδραστήρες
  • Παράγει βιοαέριο, το οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
  • Παράγει υλικό κατάλληλο για χρήση ως κόμποστ

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, εφαρμόζοντας έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις για την αξιοποίηση των αποβλήτων, οδηγεί στην επίτευξη των στόχων για την μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο αξιοποίησης των πόρων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ρεύμα αποβλήτων Aστικά στερεά απόβλητα
Ποσότητα αποβλήτων 46.000 tn / έτος
Υπόλειμα προς Ταφή 40% ή 18.400 tn / έτος
Εκτροπή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 65% ή 17.800 tn / έτος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 425 kWe περίπου
Παραγωγή ανακυκλώσιμων και δευτερογενών προϊόντων 4.600 tn / έτος
Παραγωγή κομπόστ 6.300 tn / έτος