Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πάτρας

Έργο
Κατασκευή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο των Διαρροών στα Δίκτυα Ύδρευσης του Δήμου Πάτρας
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πατρών
Διάρκεια
11/2014 – 11/2016

Η εταιρία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στα πλαίσια ανάπτυξης έξυπνων λύσεων για την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης, έπειτα από διαγωνισμό, ανέλαβε την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» υπογράφοντας σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πατρών.

Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Πατρών περιλαμβάνει:

 • Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 220.000 κατοίκων σε μια έκταση 333km2
 • Εξυπηρετούμενος αριθμός ενεργών υδρομέτρων: 109.086
 • Μήκος αγωγών: 1.400km
 • Υλικό αγωγών: 67%  Πολυαιθυλένιο (PE), 25%  PVC, 4% Αμιαντοσωλήνες, 3%  χαλύβδινοι,  1% χυτοσίδηρος, με διαμέτρους δικτύου διανομής εντός πόλης από Φ63 – Φ300mm
 • Πίεση λειτουργίας του δικτύου: 2 – 8 bar (μέση τιμή: 4.20 bar)
 • Εκτιμώμενο αρχικό ποσοστό ατιμολόγητου νερού (NRW): ˃60%

Αντικείμενο της σύμβασης :

 • Δημιουργία 86 υδραυλικά απομονωμένων ζωνών στο δίκτυο (DMAs)
 • Δημιουργία σταθμών ελέγχου Παροχής/Πίεσης  στην είσοδο κάθε ζώνης
 • Προσδιορισμός του ή των σημείων με την μικρότερη πίεση στην ζώνη (Κρίσιμο σημείο)
 • Δημιουργία 110 σταθμών ελέγχου Πίεσης κάθε ζώνης στο ή στα κρίσιμα σημεία
 • Επέκταση και δημιουργία 46 νέων σταθμών τηλεμετρίας του εξωτερικού δικτύου (γεωτρήσεις, δεξαμενές) της πόλης των Πατρών.
 • Τηλεμετρία μέσω ασύρματης επικοινωνίας (UHF, GSM)
 • Ανάπτυξη λογισμικών για την συλλογή & επεξεργασία των δεδομένων (SCADA)
 • Ανάπτυξη εφαρμογής γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) του δικτύου ύδρευσης
 • Προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης δικτύου και λογισμικού δυναμικής ενοποίησης των πληροφοριών σε ενιαία βάση
 • Προμήθεια εξοπλισμού για την ανίχνευση αφανών διαρροών

Στόχος

Ο σκοπός ήταν η διαχείριση του δικτύου ύδρευσης μέσω παρακολούθησης, καταγραφής και ρύθμισης της πίεσης, η ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων (γεωτρήσεις, δεξαμενές) με τελικό στόχο την μείωση των φυσικών απωλειών στο δίκτυο με ταυτόχρονη εξοικονόμηση της ενέργειας.

Αποτελέσματα

Μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου και χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του International Water Association (IWA), το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού (NRW) έπεσε από το 63% που ήταν πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου (2015), στο 56% αμέσως μετά την πλήρη ολοκλήρωση του (2017), εξοικονομώντας σε τρία έτη πάνω από 4.500.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού για την πόλη της Πάτρας.

Επιπρόσθετα, με την στατιστική παρακολούθηση των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του δικτύου ανά ζώνη, δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστωθεί η ποιοτική κατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Πλέον οι όποιες επεμβάσεις της ΔΕΥΑ Πατρών σε αυτό γίνεται πλέον βάσει προτεραιοτήτων, με συνέπεια σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων.   

Στα επόμενα χρόνια η ΔΕΥΑ Πατρών, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα κάνει στο δίκτυό της,  εκτιμά ότι θα μειωθεί πέραν του 50% το ατιμολόγητο νερό (NRW) για την πόλη των Πατρών.

Είναι από τα ελάχιστα έργα του είδους του, του οποίου τα αποτελέσματα είναι απολύτως μετρήσιμα και αποδοτικά.