Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου

Έργο
Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης Δ.Ε.Υ.Α. Μυκόνου
Ανάθεση
Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυκόνου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
393.080,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διάρκεια
8/12/2020 – 8/06/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Είναι η  αγορά, φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και συνδέσεις, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας, διενέργεια δοκιμών του εξοπλισμού και αναλύσεων παραγομένου νερού και παράδοση της σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας.