Δίκτυα αποχέτευσης (Ακάθαρτα-όμβρια) οικισμού Μαλίων Δ. Μαλίων Τμήμα Β & Γ

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ Μαλίων

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός

3.140.982,96 €

Διάρκεια

03/2004-03/2007

Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Μαλίων του Δ. Μαλίων. Δίκτυο ακαθάρτων 7850μ και ομβρίων 5000μ.