Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού Δ. Τριφυλίας

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (100% θυγατρική ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

Δυναμικότητα

3.000 ικ

Προϋπολογισμός

1.101.626 €

Διάρκεια

07/2012-06/2014

Η εν λόγω σύμβαση συμπεριλαμβάνει την μελέτη κατασκευή και εννιάμηνη λειτουργία ΕΕΛ δυναμικότητας 3.000 ικ. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές επιμέρους μονάδες της ΕΕΛ είναι οι ακόλουθες:

  • αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων εισόδου
  • υπόγεια δεξαμενή εξισορρόπησης
  • μονάδες προεπεξεργασίας λυμάτων δικτύου και βοθρολυμάτων, που εγκαθίστανται στη στέψη της δεξαμενής εξισορρόπησης
  • δύο (2) containers βιολογικής επεξεργασίας (απονιτροποίηση, βιοαποικοδόμηση, νιτρικοποίηση, καθίζηση, καθώς επίσης και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός)
  • container αφυδάτωσης ιλύος
  • πολυστρωματικό φίλτρο άμμου
  • δεξαμενή αποθήκευσης τελικώς επεξεργασμένων λυμάτων
  • δοχείο αποθήκευσης και πάχυνσης της ιλύος
  • αγωγό διάθεσης