Συμμετοχή και χορηγία στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων

Η εταιρία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» συμμετείχε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων ως χορηγός της θεματικής ενότητας Υποδομές – Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018.
περισσότερα…


Επεξεργασία Απορριμμάτων Ζακύνθου

Στις 18/12/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο «Λειτουργία εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων Ζακύνθου» και συνολική συμβατική αμοιβή 2.287.750,40 €.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων στη θέση «Λίβας» του Δ. Ζακύνθου και η επεξεργασία 27.000 τόνων ετησίως οικιακών απορριμμάτων.


Λειτουργία και Συντήρηση Χ.Υ.Τ.Α. Ναυπάκτου

Στις 8/8/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 739.536,00 €.


Υπηρεσίες Επέκτασης-Λειτουργίας-Συντήρησης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

Στις 26/7/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τίτλο «Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα οκτώ(48) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 21.212.367,52 €


Ανάληψη χορηγίας στο 5ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε είναι ένας από τους χορηγούς του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association με θέμα τη «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονομία. περισσότερα…


Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής στον Λίβανο

H ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στον Λίβανο με συνολική συμβατική αμοιβή 1.952.235,50 €.

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής θα κατασκευαστεί στην περιοχή Baalbek και θα έχει χωρητικότητα 1.000.000 m3.


Πρόσκληση Τακτικής γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Α.Ε

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00μ.μ. περισσότερα…


Ανακύκλωση και κομποστοποίηση απορριμμάτων Δήμου Ζακύνθου

Στις 16/3/2017 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου με τίτλο «Μίσθωση κινητού εξοπλισμού και διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου» και συνολική συμβατική αμοιβή 196.000 € πλέον Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ως άμεση και προσωρινή λύση για την επεξεργασία με ανακύκλωση και κομποστοποίηση 4.000 τόνων απορριμμάτων και η λειτουργία, οργάνωση και συντήρηση του εξοπλισμού.


Λειτουργία και συντήρηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Σερρών

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την HELLAS EDIL Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Σερρών.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 3.282.000 €.


Λειτουργία και συντήρηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κιλκίς

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την HELLAS EDIL Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για την λειτουργία και συντήρηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Κιλκίς.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 2.368.830 €.