Ύδρευση-Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού (Αμαλιάδος)

Αναθέτουσα Αρχή

Δ. Αμαλιάδος

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (50%)

Δυναμικότητα

2.014 m3/h

Προϋπολογισμός

11.694.516,32 €

Διάρκεια

06/2009-06/2015

Το έργο αφορά στην μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού από την τεχνητή λίμνη του Πηνειού στον νομό Ηλείας και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία της. Το έργο ξεκινά από το έργο υδροληψίας που περιλαμβάνεται στην εργολαβία και καταλήγει στην προβλεπόμενη θέση όπου τα δίκτυα εξόδου καθαρού νερού συνδέονται με τα δίκτυα διανομής.

Η εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:

 • Έργο υδροληψίας – αγωγός προσαγωγής νερού
 • Eσχάρωση
 • Μονάδα οζόνωσης
 • Μονάδα διόρθωσης pH
 • Ταχεία ανάμιξη
 • Κροκίδωση
 • Καθίζηση
 • Μονάδα διύλισης (Φίλτρα)
 • Απολύμανση με υγρό διάλυμα χλωρίου
 • Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού
 • Μονάδα επεξεργασίας ιλύος (αντλιοστάσιο ιλύος, δεξαμενή πάχυνσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος