Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αστικών Απορριμμάτων Φολεγάνδρου

Αναθέτουσα Αρχή

Κοινότητα Φολεγάνδρου

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

13.900m3

Προϋπολογισμός

1.145.782,02 €

Έναρξη λειτουργίας

2008