Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης & οδός πρόσβασης

Έργο
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης & οδός πρόσβασης
Ανάθεση
Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης
Ανάδοχος
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ
Δυναμικότητα
7.100.316 m3
Προϋπολογισμός
32.750.074€
Διάρκεια
10/2011

Ο ΧΥΤΑ θα εξυπηρετήσει προοπτικά πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία έργα στεγάνωσης, διαχείρισης βιοαερίου και στραγγιδίων. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγιδίων περιλαμβάνει αντίστροφη όσμωση και εξάτμιση.