Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ΒΔ Ν. Θεσσαλονίκης & οδός πρόσβασης

Αναθέτουσα Αρχή

Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης

Ανάδοχος

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

Δυναμικότητα

7.100.316 m3

Συμβατική αμοιβή

32.750.074€

Ολοκλήρωση κατασκευής

10/2011

Ο ΧΥΤΑ θα εξυπηρετήσει προοπτικά πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους. Περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία έργα στεγάνωσης, διαχείρισης βιοαερίου και στραγγιδίων. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγιδίων περιλαμβάνει αντίστροφη όσμωση και εξάτμιση.