ΧΥΤΑ 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Θέρμου

Αναθέτουσα Αρχή

Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Ανάδοχος

Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Διάρκεια

03/2007-12/2010

Συμβατική αμοιβή

7.278.751 €

Χωρητικότητα

600.000 m3