Υπηρεσίες Επέκτασης-Λειτουργίας-Συντήρησης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής

Στις 26/7/2018 η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ σε κοινοπραξία με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ υπέγραψε σύμβαση με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τίτλο «Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής»

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι σαράντα οκτώ(48) μήνες.

Η συνολική αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 21.212.367,52 €