Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του δήμου Ιητών, Κυκλάδων

Έργο
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του δήμου Ιητών, Κυκλάδων
Ανάθεση
Δήμος Ιητών
Ανάδοχος
Μεσόγειος Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.414.492,80€ με Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά σε Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.)  και διατάξεων ρύθμισης πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου ,  εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) και Προμήθεια και εγκατάσταση, σε επιλεγμένες βασικές ακραίες θέσεις των υδρευτικών δικτύων Μυλοπότα, Χώρας, Κάμπου, Πεντανούσας, Λιμάνι Κουμπάρας και Κάστρου, έξι (6) σταθμών μέτρησης ελεύθερου χλωρίου.

Αναλυτικότερα η σύμβαση περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

 • Λεπτομερή  σχεδίαση  όλου  του  συστήματος  (καταγραφή σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού, εύρεση σημείων τοποθέτησης των επικοινωνιακών μονάδων gateway, κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών (gateway, κεραίες, κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των υδρομέτρων με τις ενσωματωμένο ασύρματο μεταδότης σήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου ρύθμισης πίεσης και ελέγχου πίεσης (ΤΣΕΡΠ & ΤΣΕΠ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών υπολειμματικού χλωρίου πίεσης (ΤΣΥΧ)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού τηλεμετρικού σταθμού ποιότητας νερού και φορητού εξοπλισμού εντοπισμού αφανών διαρροών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των λογισμικών προγραμμάτων. Όλα τα λογισμικά θα είναι τύπου WEB based και για το λόγο αυτό δεν προβλέπεται η αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές) για τον ΚΣΕ
 • Ρύθμιση όλου του εξοπλισμού και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων/ εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
 • Παράδοση τεκμηρίωσης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος
 • Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία