Τηλεμετρία-Αυτοματισμός-Εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιντικής

Έργο
Τηλεμετρία-Αυτοματισμός-Εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Σιντικής
Ανάθεση
α) Δήμος Σιντικής
β) Δ.Ε.Υ.Α. Σιντικής
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.815.767,96 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Διάρκεια
23/9/2020 – 23/12/2021
(συμπεριλαμβανομένης της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει Λεπτομερή  σχεδίαση  όλου  του  συστήματος, προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 3 μήνη δοκιμαστική λειτουργία, 24 μήνη Εγγυημένη λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Λεπτομερή  σχεδίαση  όλου  του  συστήματος  (σχέδια  εγκατάστασης εξοπλισμού,  μιμικά διαγράμματα κλπ.)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ελέγχου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές) και των λογισμικών του ΚΣΕ
 • Προμήθεια του φορητού εξοπλισμού ελέγχου
 • Πλήρες λογισμικό τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για τους τοπικούς σταθμούς και λογισμικό τοπικών σταθμών ελέγχου που θα επιτρέπει την λειτουργική διασύνδεση τους.
 • Ολοκληρωμένη σύνδεση των τοπικών σταθμών και με τους υπάρχοντες πίνακες,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων και της προστασίας από υπερφορτίσεις όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια για την παρούσα φάση του έργου τόσο για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όλων των οργάνων μέτρησης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω πράξη (πιεσόμετρα, μετρητές παροχής, μετρητές ποιότητας κλπ.).
 • Μετατροπές σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
 • Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων/ εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης
 • Παράδοση τεκμηρίωσης
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος
 • 3 μήνη δοκιμαστική λειτουργία
 • 24 μήνη Εγγυημένη λειτουργία σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου