Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής στη θέση “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” Γραμματικού

Έργο
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής στη θέση “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” Γραμματικού
Ανάθεση
Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
2.000.000 m3
Προϋπολογισμός
20.925.454,66 €
Διάρκεια
05/2008 – 06/2019

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή της Α’ Φάσης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της Α Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α.
 • Έργα στεγάνωσης πυθμένα, πρανών και πλευρικών – διαχωριστικών αναχωμάτων Α Φάσης
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων Α Φάσης (συλλογή-επεξεργασία -τελική διάθεση)
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου Α Φάσης (συλλογή – τελική διάθεση)
 • Έργα διευθέτησης και απορροής ομβρίων
 • Έργα εσωτερικής οδοποιίας
 • Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Η/Μ έργα και λοιπά έργα υποδομής (ύδρευση ,αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, εξωτερικός φωτισμός του χώρου, περιμετρική δενδροφύτευση και άρδευση, πυροπροστασία, κλπ.)
 • Δίκτυο επιτήρησης και τηλεελέγχου (Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου)
 • Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων (γεωτρήσεις ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, γεωτρήσεις παρακολούθησης υδροφόρου, εξοπλισμός, κλπ.)
 • Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία των λειτουργικών στοιχείων του έργου και των ενιαίων μονάδων του ως επιμέρους συνόλων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει το έργο και θα ορισθεί αρμοδίως από τον φορέα λειτουργίας του έργου
 • Έργα οδοποιίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις

Ειδικότερα, η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

 • Φρεάτιο εισόδου / εσχάρωσης
 • Αντλιοστάσιο ανύψωσης – Δεξαμενή συλλογής
 • Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης
 • Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας
 • Δεξαμενή καθίζησης / αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λάσπης
 • Δεξαμενή πάχυνσης – προσωρινής αποθήκευσης ιλύος/ αντλιοστάσιο διάθεσης ιλύος
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας αντίστροφης όσμωσης
 • Μονάδα αντίστροφης όσμωσης
 • Δεξαμενή αποθήκευσης υπολείμματος αντίστροφης όσμωσης/ αντλιοστάσιο διάθεσης
 • Δεξαμενή απολύμανσης – καθαρών/ αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας προς ΧΥΤΑ- τροφοδοσίας δεξαμενής άρδευσης

Επιπλέον των ανωτέρω κατασκευάζεται Κτίριο Διοίκησης ΕΕΣ για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία χημικών, φυσητήρες, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λ.π.)