Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στην ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής στη θέση “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” Γραμματικού

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφέρεια Αττικής

Ανάδοχος

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΗΛΕΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

2.000.000 m3

Προϋπολογισμός

20.925.454,66 €

Διάρκεια

05/2008-06/2019

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή της Α’ Φάσης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Έργα διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης της Α Φάσης του Χ.Υ.Τ.Α.
 • Έργα στεγάνωσης πυθμένα, πρανών και πλευρικών – διαχωριστικών αναχωμάτων Α Φάσης
 • Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων Α Φάσης (συλλογή-επεξεργασία -τελική διάθεση)
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου Α Φάσης (συλλογή – τελική διάθεση)
 • Έργα διευθέτησης και απορροής ομβρίων
 • Έργα εσωτερικής οδοποιίας
 • Κτιριακά έργα και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Η/Μ έργα και λοιπά έργα υποδομής (ύδρευση ,αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, εξωτερικός φωτισμός του χώρου, περιμετρική δενδροφύτευση και άρδευση, πυροπροστασία, κλπ.)
 • Δίκτυο επιτήρησης και τηλεελέγχου (Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου)
 • Έργα ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων (γεωτρήσεις ελέγχου διαφυγών βιοαερίου, γεωτρήσεις παρακολούθησης υδροφόρου, εξοπλισμός, κλπ.)
 • Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία των λειτουργικών στοιχείων του έργου και των ενιαίων μονάδων του ως επιμέρους συνόλων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού που θα λειτουργήσει το έργο και θα ορισθεί αρμοδίως από τον φορέα λειτουργίας του έργου
 • Έργα οδοποιίας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις

Ειδικότερα, η Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:

 • Φρεάτιο εισόδου / εσχάρωσης
 • Αντλιοστάσιο ανύψωσης – Δεξαμενή συλλογής
 • Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης
 • Δεξαμενή βιολογικής επεξεργασίας
 • Δεξαμενή καθίζησης / αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας λάσπης
 • Δεξαμενή πάχυνσης – προσωρινής αποθήκευσης ιλύος/ αντλιοστάσιο διάθεσης ιλύος
 • Δεξαμενή τροφοδοσίας αντίστροφης όσμωσης
 • Μονάδα αντίστροφης όσμωσης
 • Δεξαμενή αποθήκευσης υπολείμματος αντίστροφης όσμωσης/ αντλιοστάσιο διάθεσης
 • Δεξαμενή απολύμανσης – καθαρών/ αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας προς ΧΥΤΑ- τροφοδοσίας δεξαμενής άρδευσης

Επιπλέον των ανωτέρω κατασκευάζεται Κτίριο Διοίκησης ΕΕΣ για τη στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού (δοσομετρικές αντλίες, δοχεία χημικών, φυσητήρες, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λ.π.)