Κατασκευή ΧΥΤΥ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Έργο
Κατασκευή ΧΥΤΥ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Ανάθεση
Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος
ΙΘΑΚΗ (100% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) -ΕΓΝΩΝ
Δυναμικότητα
450.000 m3
Προϋπολογισμός
6.711.600 €
Διάρκεια
03/2013 – 09/2016

Το έργο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα:

  1. την κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων: το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή της λεκάνης απόθεσης, την στεγάνωσή της, την κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς τόσο των παραγόμενων στραγγισμάτων όσο και του βιοαερίου, καθώς και τον πυρσό καύσης του βιοαερίου
  2. την μελέτη, κατασκευή και τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ). Η ΜΕΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:
  • Δεξαμενή εξισορρόπησης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της Μ.Ε.Σ.
  • Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης
  • Βιολογική βαθμίδα με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (M.B.R.)
  • Δεξαμενή πάχυνσης – αποθήκευσης ιλύος
  • Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης όπου θα γίνεται η τριτοβάθμια επεξεργασία και διαύγαση των επεξεργασμένων στραγγισμάτων
  • Μονάδα χλωρίωσης επεξεργασμένων
  • Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων και αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας – αντλιοστάσιο άρδευσης