Μονάδα Mηχανικής-Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κεφαλονιάς

Έργο
Εγκατάσταση συστήματος Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Κεφαλληνίας
Ανάθεση
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Ανάδοχος
ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. (100% θυγατρική της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.)
Δυναμικότητα
25.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως
Προϋπολογισμός
3.700.165 €
Διάρκεια
7/2007

Το παρόν έργο περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και εξάμηνη δοκιμαστική μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς.
Στόχος του παρόντος έργου είναι η προεπεξεργασία και σταθεροποιήση των αποβλήτων του Ν. Κεφαλληνίας πριν την τελική τους διάθεση και η αξιοποίηση ενός κλάσματος με παραγωγή υλικού επικάλυψης ΧΥΤΑ. Η επεξεργασία των απορριμμάτων που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ, βασίζεται στη σύζευξη μεθόδων μηχανικής επεξεργασίας (τεμαχισμός και κοσκίνηση) με την τεχνολογία αερόβιας βιολογικής σταθεροποίησης, μέσω κλειστού αρθρωτού συστήματος επιταχυνόμενης κομποστοποίησης.

Συνοπτικά, η εφαρμοζόμενη μέθοδος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Την υποδοχή, ζύγιση και έλεγχο των εισερχόμενων απορριμμάτων.
  • Την εκφόρτωση και προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων.
  • Τον τεμαχισμό των απορριμμάτων, για τη διάνοιξη των σακών και τη δημιουργία ενός πιο ομογενοποιημένου υλικού.
  • Την κοσκίνηση των τεμαχισμένων απορριμμάτων, για το διαχωρισμό του λεπτού κλάσματος και την ανάκτηση του μεγαλύτερου μέρους των βιοαποικοδομίσιμων ενώσεων.
  • Την επιταχυνόμενη βιο-οξείδωση του λεπτού κλάσματος, με στόχο την σταθεροποίηση και υγειονοποίηση των απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα της επεξεργασίας με τη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι:

  • Η ελαχιστοποίηση των εκλυόμενων οσμών και σκόνης κατά την επεξεργασία, χωρίς την χρήση βιόφιλτρου
  • Η μείωση της μάζας των απορριμμάτων από το στάδιο της βιο-οξείδωσης κατά 36% και η εκτροπή μεγάλου ποσοστού βιοαποικοδομίσιμων αποβλήτων από την ταφή
  • Η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου και εξυγιασμένου υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές
  • Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας, χωρίς υψηλές απαιτήσεις σε προσωπικό και συντήρηση