Κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων Balakhani | Κατασκευή νέων κυττάρων ταφής απορριμμάτων

Έργο
Κλείσιμο και αποκατάσταση Χώρου Ταφής Απορριμμάτων Balakhani | Κατασκευή νέων κυττάρων ταφής απορριμμάτων
Ανάθεση
Υπουργείο Οικονομίας και Βιομηχανίας
Ανάδοχος
J.V. GOKSIN INSAAT – MESOGEOS S.A
(Σύμβουλος: Fichtner Gmbh)
Χρηματοδότηση
World Bank
Προϋπολογισμός
49.304.517,24$ (USD)
Διάρκεια
12/2014 – 12/2016

Το έργο ξεκίνησε στις 12.01.2015. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 730 ημέρες. Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση ενός χώρου με έκταση με περίπου 500.000 m² κοντά στις όχθες της λίμνης Boyuk Shor στην πρωτεύουσα Μπακού που χρησιμοποιούνταν ως χώρος ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων από το 1960 και η κατασκευή ενός νέου χώρου υγειονομικής ταφής με ικανότητα ταφής 10 million m³. Το εσωτερικό της λίμνης και η όχθες θα καθαριστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται στο έργο μια προσωρινή μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, μια μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων (με τεχνολογία Αντίστροφης Όσμωσης/ Reverse Osmosis System), μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο (συμπαραγωγή) καθώς και όλες οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

Το έργο βρίσκεται στις βορειοανατολικές όχθες της λίμνης Boyuk Shor στην περιοχή του Μπακού. Ο χώρος ταφής απορριμμάτων του Balakhani λειτουργούσε χωρίς έλεγχο από το 1963 έως το 2009 όταν την λειτουργία του ανέλαβε η Tamiz Shahar (TS) μια εταιρεία διαχείρισης στερεών απορριμμάτων η οποία είναι δημόσια.
Χαρακτηριστικά του χώρου:

  • Ο χώρος ταφής απορριμμάτων του Balakhani λειτουργούσε ανεξέλεγκτα από το 1963. Έως σήμερα δεν είναι διαθέσιμα ακριβή αρχεία των απορριμμάτων που έχουν διατεθεί. Όταν η TS ανέλαβε την λειτουργία του χώρου ξεκίνησε η καταγραφή του όγκου των εισερχόμενων απορριμμάτων βάσει της ονομαστικής χωρητικότητας των οχημάτων. Στο μέλλον θα εγκατασταθεί μια σύγχρονη γεφυροπλάστιγγα.
  • Η συνολική έκταση του χώρου είναι 1200 στρ. Η διαθέσιμη επιφάνεια για την διαχείριση των απορριμμάτων είναι περίπου 550 στρ
  • Υπολογίζεται ότι η συνολική ποσότητα των απορριμμάτων που θα διατεθεί στα νέα κύτταρα θα είναι περίπου 6,462,475 tons

Σήμερα ο χώρος διακρίνεται σε τέσσερις (Ι-IV) ζώνες. Στην Ζώνη Ι περιέχονται απορρίμματα που διατέθηκαν πριν το 1990, στην Ζώνη ΙΙ την περίοδο 1990-2004 και στην Ζώνη ΙΙΙ από το 2005 έως σήμερα. Στην Ζώνη (IV) δεν περιέχονται απορρίμματα αλλά καταλαμβάνονται από δίκτυα διανομής ενέργειας τα οποία πρέπει να μετακινηθούν προκειμένου να είναι διαθέσιμος ο χώρος για μελλοντική απόθεση απορριμμάτων.
Σχεδιάζεται η αποκατάσταση αρχικά των Ζωνών (I) – (III) προκειμένου να είναι δυνατή η επέκτασή τους στη συνέχεια για μελλοντική απόθεση απορριμμάτων. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν εκτός άλλων την συμπίεση των υφιστάμενων αποθέσεων και ο διαχωρισμός της περιοχής σε κύτταρα. Επιπλέον θα κατασκευαστεί δίκτυο συλλογής βιοαερίου το οποίο θα καλύπτει το σύνολο της προς αποκατάστασης περιοχής. Οι αποκατεστημένες Ζώνες (I) – (III) θα έχουν σύστημα τελικής κάλυψης το οποίο θα εξυπηρετεί και ως μόνωση του πυθμένα για τα νέα κύτταρα. Η περιοχή αυτή θα αποτελέσει των τμήμα Β του χώρου ταφής. Ανεξάρτητα από την αποκατάσταση θα λάβουν χώρα εργασίες στην κενή Ζώνη (IV) έτσι ώστε αυτή να αποτελέσει επίσης τμήμα του νέου χώρου ταφής (Τμήμα A). Μετά την αποκατάσταση, τα εισερχόμενα απορρίμματα θα διατίθενται αρχικά στο τμήμα Α και σταδιακά στο τμήμα Β επί των παλαιότερων αποθέσεων. Παράλληλα, θα κατασκευαστεί επιπλέον δίκτυο συλλογής βιοαερίου για να καλύψει το νέο χώρο ταφής απορριμμάτων. Το βιοαέριο θα οδηγείται είτε σε μονάδα συμπαραγωγής για την παραγωγή ενέργειας ή σε πυρσό καύσης.