Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγιδίων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου Κέρκυρας

Έργο

Προμήθεια συστήματος 3βάθμιας επεξεργασίας στραγγιδίων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου με αντίστροφη όσμωση

Αναθέτουσα Αρχή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.  (50%)

Δυναμικότητα

50 m3/day

Προϋπολογισμός

380.000 €

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας στραγγιδίων του Χ.Υ.Τ.Α. Τεμπλονίου Κέρκυρας με αντίστροφη όσμωση.
Τα παραγόμενα στραγγίδια, αφού υποστούν βιολογική επεξεργασία σε υφιστάμενο S.B.R., τροφοδοτούν αρχικώς πολυστρωματικό φίλτρο άμμου και στη συνέχεια διέρχονται από σύστημα αντίστροφης όσμωσης δύο σταδίων. Το διήθημα των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης αποθηκεύεται σε δεξαμενή καθαρών και στη συνέχεια διατίθεται προς άρδευση του χώρου. Το συμπύκνωμα της αντίστροφης όσμωσης επανακυκλοφορεί στο Χ.Υ.Τ.Α.