Στεγανοποίηση κυψελών 3 & 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (Ολοκλήρωση Εργασιών)

Έργο
Στεγανοποίηση κυψελών 3 & 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης (Ολοκλήρωση Εργασιών)
Ανάθεση
Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονία
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.415.929 €
Διάρκεια
08/2016 – 08/2017

Η σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενό της, τόσο την αποκατάσταση των αστοχιών που εμφανίστηκαν στα πρανή της κυψέλης Α3, όσο και την ολοκλήρωση των εργασιών σε πρανή και πυθμένα της κυψέλης Α4.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Εργασίες στην Κυψέλη Α3

 • Απομάκρυνση επιστρώματος από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό επί του πρανούς της κυψέλης Α3
 • Τμηματική εκσκαφή της τάφρου αγκύρωσης των γεωσυνθετικών υλικών της κυψέλης Α3 σε συνδυασμό με την τμηματική εκσκαφή στην περιοχή του run out (οιωνεί οριζόντια περιοχή) αυτών μέχρι το φρύδι του υφιστάμενου πρανούς της κυψέλης Α3
 • Τμηματική τοποθέτηση πρόσθετων λωρίδων αμφίπλευρα τραχείας γεωμεβράνης (taper) επί του πρανούς στην κυψέλη Α3, σε συνδυασμό με την ως άνω τμηματική εκσκαφή
 • Τμηματική τοποθέτηση γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης (τοποθετούμενου άνωθεν της γεωμεμβράνης) με γεωυφάσματα άνωθεν και κάτωθεν αυτού επί του πρανούς στην κυψέλη Α3, ταυτόχρονα με την τμηματική τοποθέτηση των πρόσθετων λωρίδων αμφίπλευρα τραχείας γεωμεβράνης
 • Τμηματική εκσκαφή και επίχωση με θραυστό υλικό στην θέση συναρμογής πρανούς – πυθμένα της Α3 ώστε να αγκυρώνεται με ορθό τρόπο το γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης στον πυθμένα της κυψέλης
 • Τοποθέτηση αγωγών jetting

Εργασίες στην Κυψέλη Α4

 • Γενικές εκσκαφές στην κυψέλη Α4 (πυθμένας και πρανές) μέσου πάχους 15cm για την αφαίρεση των «χαλαρών» εδαφών από την πολύμηνη έκθεση τους στο περιβάλλον
 • Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης στον πυθμένα και στα πρανή της κυψέλης Α4
 • Τοποθέτηση αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης στον πυθμένα και στα πρανή στην κυψέλη Α4 με προτεινόμενη γωνία τριβής δ≥14μοίρες
 • Τοποθέτηση γεωυφάσματος προστασίας της αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης στον πυθμένα της κυψέλης Α4
 • Επίχωση με κοκκώδες υπόστρωμα (άμμο) στον πυθμένα της κυψέλης Α4
 • Τοποθέτηση διάτρητων αγωγών στραγγισμάτων στον πυθμένα της κυψέλης Α4 επί του ως άνω κοκκώδους υποστρώματος (άμμου)
 • Τοποθέτηση διαβαθμισμένου θραυστού υλικού άνωθεν των σωλήνων στραγγισμάτων στον πυθμένα της κυψέλης Α4 χωρίς την περιοχή συναρμογής πυθμένα – πρανούς, ώστε να προηγηθεί η αγκύρωση του γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης που θα τοποθετηθεί στο πρανές της Α4
 • Τοποθέτηση γεωσυνθετικού υλικού αποστράγγισης (τοποθετούμενο άνωθεν της αμφίπλευρα τραχείας γεωμεμβράνης) με γεωυφάσματα άνωθεν και κάτωθεν αυτού επί του πρανούς στην κυψέλη Α4
 • Τοποθέτηση υπολειπόμενης ποσότητας διαβαθμισμένου θραυστού υλικού στην περιοχή συναρμογής πυθμένα – πρανούς κυψέλης Α4 (και αφού έχει ήδη αγκυρωθεί στη θέση αυτή το ως άνω γεωσυνθετικό υλικό αποστράγγισης)
 • Κατασκευή εργασιών συναρμογής (αργιλικό υπόστρωμα στεγανοποίησης, γεωμεβράνες, άμμος και διαβαθμισμένο θραυστό υλικό) μεταξύ των κυψελών Α4 – Α2, στο διαχωριστικό ανάχωμα μεταξύ Α4 – Α3 και στη θέση συμβολής όλων των κυψελών (Α4 – Α2 – Α3 -Α1)