Προμήθεια compact συγκροτήματος προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και compact συγκροτήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Ελειού- Πρόννων

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Ελειού-Πρόννων Κεφαλονιάς

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.

Δυναμικότητα

60m3/day βοθρολυμάτων, 36m3/hour τριτοβάθμιας επεξεργασίας

Προϋπολογισμός

1.344.500 €

Αφορά στη προμήθεια συγκροτήματος προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, τη κατασκευή δεξαμενής προαερισμού και ομογενοποίησης βοθρολυμάτων, την ενοικίαση για ένα έτος compact συγκροτήματος βιολογικής επεξεργασίας με τη μέθοδο MBBR και τη προμήθεια compact μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας με μεμβράνες UF.