Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 67, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Λοιπά Θέματα

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία είτε να αποδείξουν με οποιοδήποτε τρόπο την μετοχική τους ιδιότητα και δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στην ΓΣ καθώς και καταθέσουν επίσης τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε την πρόσκληση