ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» Αρ. ΓΕΜΗ 8978901000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00μ.μ. στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 67, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ από 01.01.2016.
5. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί κάθε θέματος που ήθελε προταθεί.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην
Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία είτε να αποδείξουν με οποιοδήποτε τρόπο την μετοχική τους ιδιότητα και δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στην ΓΣ καθώς και καταθέσουν επίσης τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε την πρόσκληση