Προμήθεια Πόσιμου Νερού Ελάχιστης Ποσότητας 2.500 m3 ανά ημέρα

Έργο
Προμήθεια Πόσιμου Νερού Ελάχιστης Ποσότητας 2.500 m3 ανά ημέρα
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου
Δυναμικότητα
2.500 m3/ημέρα
Διάρκεια
26/7/2018 – 31/1/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης παραγωγής 2500m3/ημέρα το οποίο θα παράγεται από μονάδα αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με εγκατάσταση στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μυκόνου με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου.