Προμήθεια Πόσιμου Νερού Ελάχιστης Ποσότητας 2.500 m3 ανά ημέρα

Αναθέτουσα Αρχή

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου

Δυναμικότητα

2.500 m3/ημέρα

Διάρκεια

26/7/2018 – 31/1/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια πόσιμου νερού ελάχιστης παραγωγής 2500m3/ημέρα το οποίο θα παράγεται από μονάδα αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με εγκατάσταση στο εργοστάσιο αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Μυκόνου με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών ύδρευσης του Δήμου Μυκόνου.