Προμήθεια εξοπλισμού ΕΕΛ οικισμού Κάτω Βερμίου (Σέλι)

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Βέροιας

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.

Δυναμικότητα

1.500 ικ

Προϋπολογισμός

700.000 €

Αφορά στη κατασκευή ΕΕΛ των δήμων της περιοχής. Στάδια επεξεργασίας:

  • Compact προεπεξεργασία
  • Βιολογική βαθμίδα MBBR
  • Απολύμανση με ΝaOCl προς δίαθεση
  • Δεξαμενή πάχυνσης λάσπης.Προμήθεια & Δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους