Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης για την επεξεργασία στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Έργο
Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας αντίστροφης όσμωσης για την επεξεργασία στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Περιφερειακού ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάθεση
Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Δυναμικότητα
200 m3/day
Προϋπολογισμός
988.000 €
Διάρκεια
08/2016 – 04/2018

Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, επί τόπου εγκατάσταση και λειτουργία για ένα (1) ημερολογιακό έτος μιας καινούριας κινητής μονάδας αντίστροφης όσμωσης (RO) για την επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Στη διάρκεια αυτού του χρόνου, η Μονάδα RO θα πρέπει να επεξεργαστεί τουλάχιστον (200 m3 X 333 ημέρες/χρόνο) 66.600 m3/χρόνο.