Προκατασκευασμένη Μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Το προϊόν αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, γρήγορα και εύκολα υλοποιήσιμη, για την απαλλαγή από στερεά και αγωγιμότητα νερού προς χρήση, προερχόμενου είτε από θάλασσα είτε από γεώτρηση.
Το προς επεξεργασία νερό τροφοδοτεί αρχικά πιεστικό φίλτρο άμμου, όπου κατακρατείται το υπολειπόμενο φορτίο αιωρούμενων στερεών, για την προστασία των μεμβρανών. Το φίλτρο αυτό βρίσκεται εντός μεταλλικού container, όπου εγκαθίσταται το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Η εκροή του πιεστικού φίλτρου τροφοδοτεί φίλτρα φυσιγγίων εν σειρά και από εκεί, το νερό τροφοδοτεί τις μεμβράνες μέσω αντλιών υψηλής πίεσης. Όλα τα παραπάνω καθώς και το σύνολο των απαραίτητων δοσομετρικών συστημάτων χημικών για την ρύθμιση pH, τον καθαρισμό των μεμβρανών και φίλτρων κλπ. βρίσκονται εντός του μεταλλικού container ήδη προ-εγκατεστημένα και συνδεδεμένα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά.

Η λειτουργία του προϊόντος είναι αυτόματη και ρυθμίζεται από τοπικό πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοματισμού και PLC.
Με την μεταφορά του container επιτόπου του έργου, για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτούνται μόνο οι εξωτερικές υδραυλικές συνδέσεις (είσοδος νερού προς επεξεργασία και σύνδεση καθαρού νερού καθώς και διάθεση συμπυκνώματος) και η ηλεκτροδότηση του εσωτερικού πίνακα ισχύος και αυτοματισμού της μονάδας.

Πλεονεκτήματα Προϊόντος:

  • Πρότυπο, προ-σχεδιασμένο σύστημα
  • Compact, συμπαγής μονάδα, προκατασκευασμένη, εύκολα μεταφερόμενη
  • Εύκολα επεκτάσιμες εγκαταστάσεις (με την προσθήκη επιπλέον modules)
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με μηδενικές απαιτήσεις πεδίου (βάση από σκυρόδεμα)
  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα εκροής (σε σύγκριση με τυπικά φίλτρα άμμου)

Εφαρμογές:

  • Επεξεργασία ποσίμου νερού είτε από γεώτρηση είτε απευθείας από θάλασσα
  • Επεξεργασία νερού ειδικών χρήσεων (βιομηχανικών χρήσεων υψηλής καθαρότητας)
  • Μετεπεξεργασία υγρών αποβλήτων υψηλού φορτίου, π.χ. στραγγίδια χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων κατάντη βιολογικής βαθμίδας, για την ασφαλή διάθεσή τους