Πολιτική Ποιότητας – Πολιτική Περιβάλλοντος – Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων διαχείρισης στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων επεξεργασίας & παροχής υδάτων για άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτύων ύδρευσης& αποχέτευσης.
  Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικών και περιβαλλοντικών συστημάτων.
 • Πωλήσεις ενεργειακών συστημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
 • Εκτέλεση έργων προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού.
 • Λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων υποδοχής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης υλικών, πώλησης & αξιοποίησης ανακυκλωμένων υλικών.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της , καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρείας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρείας, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση των Διαχειριστικών Συστημάτων.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία:

 • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
 • ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη,
 • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
 • προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της,
 • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 • θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 • καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που διασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της εταιρείας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.