Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή,προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση έργων Αναπλάσεων – Πρασίνου
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων διαχείρισης στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων επεξεργασίας & παροχής υδάτων για άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτύων ύδρευσης& αποχέτευσης.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικών και περιβαλλοντικών συστημάτων.
 • Πωλήσεις ενεργειακών συστημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
 • Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία & Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού.
 • Λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων υποδοχής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης υλικών, πώλησης & αξιοποίησης ανακυκλωμένων υλικών.
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχοντας ως στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της, καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της , καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η Πολιτική της Εταιρείας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρείας, κατά τρόπο διαρκή και αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, καθιερώνεται ως βασική αρχή η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση των Διαχειριστικών Συστημάτων.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία:

 • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
 • ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και την κοινωνική ευθύνη,
 • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
 • προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της,
 • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
 • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
 • θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,
 • καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
 • καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που διασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της εταιρείας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών έργων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή,προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση έργων Αναπλάσεων – Πρασίνου.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων διαχείρισης στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων επεξεργασίας & παροχής υδάτων για άρδευση, βιομηχανική και οικιακή χρήση.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, διαχείριση δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικών και περιβαλλοντικών συστημάτων.
 • Πωλήσεις ενεργειακών συστημάτων, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
 • Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία & Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού.
 • Λειτουργία, συντήρηση εγκαταστάσεων υποδοχής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων πληροφορικής και αυτοματισμού για τη διαχείριση στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
 • Λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης υλικών, πώλησης & αξιοποίησης ανακυκλωμένων
  υλικών.
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 37001:2016 σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους διευθυντές, ανώτατα στελέχη, εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους με τους οποίους συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.

Όλα τα στελέχη και το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτατης Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με αυτή την Πολιτική έναντι δωροδοκίας.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν θα συμμετάσχει σε ενέργειες δωροδοκίας, διαφθοράς και οποιαδήποτε παράνομη πράξη θα οδηγεί σε απόλυση ή τερματισμό της εμπλεκόμενης επιχειρηματικής σχέσης.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. θεωρεί ως δωροδοκίες τις ενέργειες που περιλαμβάνουν πληρωμές διευκόλυνσης ακόμη και αν αυτές είναι ανεκτές στις χώρες / τομείς όπου δραστηριοποιείται.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. επιτρέπει μόνο τη λήψη και παραχώρηση δώρων και φιλοξενίας αντίστοιχα, όπου αυτό είναι λογικό και αναλογικό σε μια επιχειρηματική σχέση. Ωστόσο, τέτοια οφέλη δεν μπορούν να γίνουν
ανεκτά εάν υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ότι τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεν δέχεται τη συμμετοχή όπου εφαρμόζονται διεφθαρμένες πρακτικές και θα διακόψει τις σχετική συνεργασία με τον πελάτη ή με άλλο εμπλεκόμενο μέρος, εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες περιπτώσεις.

Όπου οι νομικές και άλλες εμπορικές σχέσεις ενδέχεται σε ορισμένες χώρες να διαφέρουν από εκείνες που δηλώνονται με αυτήν την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα αποφασίζει για τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που πρέπει να υλοποιηθούν πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεν συμμετέχει σε ενέργειες δωροδοκίας και ιδιαίτερα δεν θα συμμετάσχει εν γνώσει της σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου οι διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος μιας συμφωνίας.

Όπου τρίτοι αντιπροσωπεύουν την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., θα πρέπει, ως μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να συμφωνήσουν με τις ρήτρες αυτής της Πολιτικής. Όλες οι αμοιβές και οι δαπάνες τους πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να τεκμηριώνονται από τα σχετικά νόμιμα στοιχεία.

Οι συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Αποτελεί προϋπόθεση απασχόλησης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα στελέχη και οι λοιποί εργαζόμενοι δεν ασκούν ιδιωτικές επιχειρηματικές, πολιτικές ή φιλανθρωπικές δραστηριότητες εντός της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αποτελεί συμβατική προϋπόθεση, πριν την έναρξη σχετικής συνεργασίας, όλοι οι υπεργολάβοι, αντιπρόσωποι και άλλα τρίτα μέρη να δηλώσουν στην ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. εάν έχουν οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με συγκεκριμένο πελάτη ή άλλο ενδιαφερόμενο.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεν συμμετέχει σε καμία πολιτική ή φιλανθρωπική δωρεά χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. παρέχει στους διευθυντές, το προσωπικό και τους υπεργολάβους της, εμπιστευτικά κανάλια επικοινωνίας μέσω της Υπευθύνου Διαχειριστικών Συστημάτων, για να εκφράσουν ανησυχίες, υποψίες ή καταγγελίες δωροδοκίας. Η Υπεύθυνη Συστημάτων έχει ενημερωθεί για το πώς θα αντιμετωπίζονται τυχόν ανησυχίες που της αναφέρονται και έχει κατανοήσει ότι αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα η επικοινωνία με τρίτους και η διερεύνηση αυτών των ανησυχιών.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει Σύστημα κατά της Δωροδοκίας που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001:2016. Το Σύστημα έχει τεθεί σε εφαρμογή για να προφυλάξει την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. από τις επιπτώσεις εμπλοκής της σε οποιεσδήποτε διεφθαρμένες πρακτικές καθώς και να αξιολογηθεί για ποιες τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα και δράση. Αυτή η θέση υποστηρίζεται πλήρως από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Θέματα που άπτονται του Συστήματος Διαχείρισης έναντι Δωροδοκίας και της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. αναφέρονται τακτικά στον Διευθύνων Σύμβουλο με σκοπό την ετήσια κατά μέγιστο, επανεξέτασή τους.

Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται και στηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος κατά της Δωροδοκίας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική και τους καθορισμένους στόχους, προκειμένου να μειώσει επαρκώς για την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., τους κινδύνους δωροδοκίας.

Η Ανώτατη Διοίκηση και η Υπεύθυνη Διαχειριστικών Συστημάτων είναι αρμόδιοι να παρέχουν απαντήσεις και αποσαφηνίσεις σε θέματα κατά της δωροδοκίας στα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας και υποστηρίζουν την επίλυση τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από αυτές τις επικοινωνίες.

Αυτή η πολιτική αποτελεί έγγραφο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι πελάτες, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, άλλοι τρίτοι ενδιαφερόμενοι καθώς και τα στελέχη και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ενημερώνονται για τη δέσμευσή της έναντι της καταπολέμησης της δωροδοκίας.

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Δ/νων Σύμβουλος της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων της, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) κατά τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 27001:2013.

Το ΣΔΑΠ της Εταιρείας καλύπτει το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και εξοπλισμού αυτών και ειδικότερα ενεργειακών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρείας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Βασικοί στόχοι, όπως εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΣΔΑΠ της εταιρείας, αποτελούν:

 •  Η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της εταιρείας, έχοντας ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των συμβάντων που μπορεί να επηρεάσουν τη συνέχεια των επιχειρησιακών διεργασιών, καθώς και την κατά το δυνατόν μείωση των επιπτώσεών τους.
 • Η δέσμευση για τον χειρισμό των πληροφοριών που τηρούνται και διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο, μέσα από τα ηλεκτρονικά και μη συστήματα της εταιρείας και που θεωρούνται στοιχεία εξαιρετικής σημασίας για τη λειτουργία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά, με τρόπο που προστατεύει την ασφάλειά τους και παράλληλα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις στις οποίες υπόκειται.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος να ανταποκρίνεται, να αφομοιώνει και να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το ΣΔΑΠ μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του. Για το σκοπό αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το ΣΔΑΠ και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και τη διαρκή προσφορά στους πελάτες της, προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και το ΣΔΑΠ, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο τη συνεχή εναρμόνιση με τις συνθήκες της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και την επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει εκπονήσει κατάλληλη ενεργειακή πολιτική η οποία και έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (προσωπικό, συνεργάτες, υπεύθυνοι οργανωτικών μονάδων), η οποία περιλαμβάνει το πλαίσιο αναφοράς που θέτει το Πρότυπο ΕΝ ISO 50001:2018. Η ενεργειακή πολιτική αναφέρει τη δέσμευση της Εταιρίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας, όπως επίσης περιλαμβάνει δέσμευση για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη δέσμευση για τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την αναθεώρηση των ενεργειακών στόχων. Η Ενεργειακή Πολιτική ανασκοπείται και επανεξετάζεται τακτικά και γίνεται ενημέρωσή της ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

Η ανώτατη διοίκηση της Εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. θεσπίζει μια πολιτική οδικής ασφάλειας η οποία:

 • είναι κατάλληλη για το σκοπό του οργανισμού
 • παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό στόχων για την οδική ασφάλεια
 • περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των εφαρμοζόμενων απαιτήσεων
 • περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης RTS.

Η πολιτική για την οδική ασφάλεια αποτελεί τεκμηριωμένη πληροφορία του συστήματος και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιχείρηση ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας βάση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΝ ISO 22301:2019, με βάση το οποίο εξασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του Προτύπου, της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας για τον τομέα δραστηριότητάς της, όπως επίσης εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελατών της και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών της.

Η Επιχείρηση μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της Επιχειρησιακής της Συνέχειας.

Έχουν θεσπιστεί στόχοι που σχετίζονται με την επιχειρησιακή συνέχεια και αφορούν την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή μη συμμορφώσεων, την ανταπόκριση στις έκτακτες συνθήκες, την άμεση αντιμετώπιση συμβάντων, την ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Διοίκηση της Επιχείρησης δεσμεύεται για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος, καθώς και της διάθεσης της κατάλληλης υλικοτεχνικής  υποδομής και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας στο στελεχιακό της δυναμικό.

Επίσης δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος. Η παρούσα Πολιτική είναι ελεγχόμενο έγγραφο του συστήματος διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας και ανασκοπείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.