Εγκατάσταση Συστήματος Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Λυμάτων Ιωαννίνων

Έργο
Εγκατάσταση Συστήματος Ποιοτικού & Ποσοτικού Ελέγχου Λυμάτων Ιωαννίνων
Ανάθεση
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E.
Προϋπολογισμός
984.000 €
Διάρκεια
11/2009 – 09/2010

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για τη προμήθεια συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου της τοξικότητας των λυμάτων της Βιομηχανικής Περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα, τα λύματα από τη ΒιΠε των Ιωαννίνων δεν υφίστανται χωριστή επεξεργασία από τα αστικά λύματα, αλλά οδηγούνται στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της πόλης (ΕΕΛ) με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τοξικότητας για τη βιομάζα της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας της ΕΕΛ. Προς αποφυγή του κινδύνου, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εγκατέστησε σύστημα αναρρύθμισης των λυμάτων από τη ΒιΠε ανάντη της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Επιπλέον, η εταιρεία μας εγκατέστησε μονάδα παρακολούθησης στην έξοδο της ΕΕΛ Ιωαννίνων με στόχο την παρακολούθηση και τον έλεγχο των βασικών χημικών παραμέτρων της εκροής της εγκατάστασης. Με την εγκατάσταση των δύο παραπάνω μονάδων, ουσιαστικά η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων απέκτησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης:

  • του συνόλου των εκροών από τη βιομηχανική περιοχή της πόλης και επιπλέον, θα μπορεί να προστατεύσει την ΕΕΛ από την είσοδο τοξικών λυμάτων
  • της τελικής εκροής της ΕΕΛ ώστε να προλαμβάνει τυχόν παραβιάσεις των περιβαλλοντικών της όρων και άρα να εξασφαλίζει την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων και να προστατεύσει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.