Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών στο Τμήμα Μάνδρα – Οινόη & Αποκατάσταση των Φθορών της Υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο Τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα

Έργο
Βελτίωση Χάραξης και Διαπλάτυνση της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών στο Τμήμα Μάνδρα – Οινόη & Αποκατάσταση των Φθορών της Υφιστάμενης Π.Ε.Ο. στο Τμήμα από Νέα Ζωή Μάνδρας έως Αγία Σωτήρα
Ανάθεση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Χρηματοδότηση
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
24.490.000 € (με το ΦΠΑ)
Διάρκεια
10 μήνες

Το υπό κατασκευή έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τµήµατα. Το πρώτο τµήµα αφορά στη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας – Θηβας Π.Ε.Ο.Α.Θ., µήκους περίπου 5 Km (εφεξής τµήµα Α) και το δεύτερο στην αποκατάσταση των φθορών σε µήκος περίπου 3,5 Κm που υπέστη η Π.Ε.Ο.Α.Θ. µετά την καταστροφική πληµµύρα της 15-11-2017 στη ∆υτική Αττική (εφεξής τµήµα Β). 

Τµήµα Α

Η αρχή του έργου χωροθετείται στη συµβολή της υφιστάµενης Π.Ε.Ο.Α.Θ µε τον ανισόπεδο κόµβο 1 της Αττικής Οδού και το πέρας στη Χ.Θ. 5+085,61 η οποία ταυτίζεται µε τη Χ.Θ. 5+500 που αφορά τη χιλιοµέτρηση της υφιστάµενης οδού, βορειοδυτικά του οικισµού Νέα Ζωή. Τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω:

  • Κατασκευή αρτηρίας τετράιχνης διατοµής µήκους περίπου 2,3 χλµ, εκ των οποίων τα δύο πρώτα αφορούν σε βελτίωση της υφιστάµενης Π.Ε.Ο.Α.Θ
  • Κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατοµής µήκους περίπου 2,8 χλµ εκ των οποίων τα 1,4 χλµ αφορούν σε νέα χάραξη και τα 1,4 χλµ. σε βελτίωση της υφιστάµενης Π.Ε.Ο.Α.Θ
  • Κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού κόµβου, τριών ισόπεδων κόµβων µορφής Τ και ενός ισόπεδου κόµβου µορφής διασταύρωσης.
  • Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου µήκους περίπου 1 χλµ.
  • Κατασκευή µιας γέφυρας

Τµήµα Β

Το τµήµα αυτό από τη Νέα Ζωή Μάνδρας έως την Αγία Σωτήρα, περιλαµβάνει την επισκευή των βλαβών που υπέστη η υφιστάµενη Π.Ε.Ο.Α.Θ από τα ακραία πληµµυρικά φαινόµενα της 15-112017. Οι βλάβες της οδού επικεντρώνονται α) στην υποσκαφή και καταστροφή τόσο του οδοστρώµατος όσο και της υποδοµής του, και β) στην υποσκαφή και καταστροφή των πρανών της οδού. Τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω:

  • Αποκατάσταση των βλαβών µε ενιαία επιφάνεια αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το µήκος και πλάτος επέµβασης της οδού
  • Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης µήκους περίπου 1,6 χλµ για την προστασία της οδού στα τµήµατα που οδεύει παράλληλα µε το ρέµα Σούρες.