Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Ήλιδας

Δυναμικότητα

36.500 τόνοι/έτος

Διάρκεια

28/6/2016 – 1/3/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι:

  • Η προμήθεια κινητού εξοπλισμού επεξεργασίας απορριμμάτων
  • Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, η προεπεξεργασία, ανακύκλωση και κομποστοποίηση 73.000 τόνων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) προερχομένων από τον νομό Ηλείας.
  • Η παροχή υπηρεσιών επισκευών, υποστήριξης και λειτουργίας του εξοπλισμού π καθώς και η διαχείριση των υλικών που θα ανακτώνται από την επεξεργασία.
  • Η λειτουργία του παρακείμενου ΧΥΤΥ, για την διάθεση του υπολείμματος της επεξεργασίας.
  • Η διάθεση του υπολείμματος στον ΧΥΤΥ.
  • Η διενέργεια όλων των αναγκαίων εργασιών για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης