Παροχή Υπηρεσίας Κινητής Μονάδας Μηχανικής Διαλογής – Δήμος Αιγιαλείας

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Αιγιαλείας

Δυναμικότητα

36.000 – 38.000 τόνοι/έτος και 46.000 – 48.000 τόνοι/έτος τη θερινή περίοδο

Διάρκεια

25/5/2018 – 22/4/2019

Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση, λειτουργία κινητής μονάδας μηχανικής διαλογής απορριμμάτων και κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ στον Σταθμό Μεταφόρτωσης του Δ. Αιγιαλείας.