Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου

Έργο
Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου
Ανάθεση
Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων Υπουργείου Γεωργίας-Φυσ. Πόρων & Περιβάλλοντος Κύπρου
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Δυναμικότητα
35.000 m3/day πόσιμο νερό
Προϋπολογισμός
36.039.735€
Διάρκεια
05/2009 – 10/2013

Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία για 3 έτη, μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης.
Συνοπτικά, η η μονάδα της αφαλάτωσης Πάφου αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 600m, διατομής Φ800, από HDPE, για την ανάληψη του θαλασσινού νερού.
 • Φίλτρο Johnson στο άκρο του υποθαλάσσιου αγωγού, σε βάθος περίπου -10 μέτρων, για την κατακράτηση ευμεγεθών σωματιδίων. Το φίλτρο είναι αυτοκαθαριζόμενο με εμφύσηση αέρα και διαθέτει σύστημα απολύμανσης με χλώριο.
 • Αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, θεμελιωμένο με αλληλοτεμνόμενους φρεατοπασσάλους, με 7 αντλίες συνολικής δυναμικότητας 4.200m3 ωριαίως.
 • Σύστημα διύλισης 12 φίλτρα άμμου κατακράτησης σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 20 μm
 • Δεύτερο σύστημα διύλισης με 10 φίλτρα φυσιγγίων κατακράτησης σωματιδίων διαμέτρου μέχρι 5 μm με δυνατότητα προσθήκης κροκιδωτικού και απολυμαντικού μέσου εφόσον απαιτηθεί.
 • Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας μονάδων αντίστροφης όσμωσης.
 • 7 συστοιχίες μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης δυναμικότητας 5.000 μ3/ημέρα εκάστη.
 • 7 αντλίες υψηλής πίεσης (>62 ατμόσφαιρες), μία για κάθε συστοιχία.
 • 7 συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας τύπου ERI. (ένα για κάθε συστοιχία μεμβράνών).
 • 3 συστοιχίες μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης second pass για παραπέρα απομάκρυνση Βορίου.
 • Συστήματα προσθήκης αερίου CO2 , υδρασβέστου και καυστικής σόδας ώστε να διορθωθεί η οξύτητα και να αυξηθεί η σκληρότητά του προϊόντος.
 • Σύστημα προσθήκης διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου.
 • Αντλιοστάσιο καθαρού νερού με 7 αντλίες δυναμικότητας 250 m3 ωριαίως εκάστη.
 • Αγωγός πιέσεως μήκους 5.000 μέτρων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), διατομής Φ600, για την μεταφορά του παραγόμενου νερού.
 • Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης άλμης μήκους 1000 μέτρων, διατομής Φ600 με κατάλληλο σύστημα διαχυτήρων για την διάθεση της άλμης.
 • Αγωγοί πιέσεως διακίνησης νερού εντός της εγκατάστασης από ανοξείδωτο χάλυβα διαφόρων διατομών.
 • Συστήματα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας νερού – on line μετρητές pH, αγωγιμότητας και υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης, ανά 4 ώρες πραγματοποιούνται αναλύσεις στο εργαστήριο της εγκατάστασης των παραμέτρων της θολότητας, χρώματος, αγωγιμότητας, pH ενώ ημερησίως το νερό αναλύεται και ως προς το βόριο, την ολική σκληρότητα, την αλκαλικότητα, το ασβέστιο, την οσμή και τη γεύση, και τα ολικά διαλυμένα στερεά.