Κατασκευή Εγκατάστασης Διαχείρισης Ιλύος και Εκπλυμάτων αντίστροφης πλύσης από την μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) Αχαρνών

Έργο
Κατασκευή Εγκατάστασης Διαχείρισης Ιλύος και Εκπλυμάτων αντίστροφης πλύσης από την μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) Αχαρνών
Ανάθεση
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Ανάδοχος
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
4.876.920 € (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Διάρκεια
01/08/2019 – 01/03/2021

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή εγκατάστασης διαχείρισης Ιλύος και Εκπλυμάτων αντίστροφης πλύσης από την μονάδα επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) Αχαρνών.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά:

  • Εγκατάσταση νέου συστήματος συλλογής της λάσπης και δικτύου σωληνώσεων από τις υφιστάμενες δεξαμενές καθίζησης προς τη νέα μονάδα αφυδάτωσης.
  • Κατασκευή νέας μονάδας καθιζήσεων και αφυδάτωσης της λάσπης καθώς και των εκπλυμάτων των φίλτρων άμμου.
  • Αναβάθμιση υφιστάμενης μαιανδρικής δεξαμενής συλλογής εκπλυμάτων φίλτρων.
  • Κατασκευή νέου αντλιοστασίου και δικτύων σωληνώσεων νερού και αέρα για την αντίστροφη πλύση των φίλτρων
  • Αυτοματισμός των νέων μονάδων και ενσωμάτωσή τους στον κεντρικό υφιστάμενο αυτοματισμό του διυλιστηρίου.
  • Έργα διαμόρφωσης – ασφαλτόστρωσης περιβάλλοντος χώρου.