Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία Ε.Ε.Λ. Δήμου Γρεβενών

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Δυναμικότητα

35.000 ικ

Προϋπολογισμός

6.447.258 €

Μελέτη και κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τρεις γραμμές βιολογικής επεξεργασίας με οξειδωτικές τάφρους , απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση και τριτοβάθμια επεξεργασία σε φίλτρα τύπου Travelling bridge. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στον ποταμό Γρεβενίτη.