Μίσθωση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων με Αντίστροφη Όσμωση για τις Ανάγκες του ΧΥΤΑ Σερρών του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Αναθέτουσα Αρχή

Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας

Δυναμικότητα

100 m3/ημέρα

Διάρκεια

26/11/2018 – 26/11/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκμίσθωση, μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μιας μονάδα αντίστροφης ώσμωσης για την περαιτέρω επεξεργασία των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Σερρών.