Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Αγ. Στυλιανή Τανταλιας στη νήσο Μήλο

Αναθέτουσα Αρχή

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΛΟΣ Α.Ε.

Ανάδοχος

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Δυναμικότητα

2.500 ικ

Διάρκεια

03/2008-05/10

Προϋπολογισμός

686.000 ευρώ κατασκευή + 36.000 ευρώ δοκιμ.λειτ. 3 μηνών 156.000 ευρώ διετής λειτουργία

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των δήμων της περιοχής.
Τα στάδια επεξεργασίας είναι:

1)Υποδοχή & προεπεξεργασία βοθρολυμμάτων
2) Βιολογική Βαθμίδα MBR με ταυτόχρονη απομάκρυνση θρεπτικών
3) Επεξεργασία ιλύος με μηχανική πάχυνση & αφυδάτωση
4) Απολύμανση τελικού προϊόντος προς διάθεση σε άρδευση γεωργικών εκτάσεων.