Λειτουργία και Συντήρηση της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δράμας 2017

Αναθέτουσα Αρχή

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)

Δυναμικότητα

60.000 ι.κ.

Διάρκεια

27/10/2017 – 27/4/2019

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση της ΕΕΛ Δράμας για 18 μήνες.