Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης Πάφου Κύπρου

Αναθέτουσα Αρχή

Τμήμα Ανάπτυξης Υφάτων Υπουργείου Γεωργίας – Φυσ. Πορών & Περιβάλλοντος Κύπρου

Δυναμικότητα

35.000 m3/day πόσιμο νερό

Διάρκεια

22/11/2010 – 22/11/2013

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η λειτουργία και συντήρηση για τρία έτη μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με τη μέθοδο της Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 35.000m3/ημέρα, στην Πάφο Κύπρου.