Λειτουργία Προκατασκευασμένης Μονάδας Αφαλάτωσης Αργοστολίου Κεφαλονιάς

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Κεφαλονιάς

Δυναμικότητα

8.000 m3/day πόσιμο νερό

Διάρκεια

22/04/2019 – 22/04/2026

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η δοκιμαστική λειτουργία για ένα έτος και κανονική λειτουργία – συντήρηση για 6 έτη προκατασκευασμένης μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου ύδατος, τύπου Αντίστροφης Ώσμωσης (R.O.), δυναμικότητας επεξεργασμένου νερού 8.000m3/ημέρα, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.